Հոգևոր հավաք  Երեց Քվենթին Լ. Քուքի հետ

Երեց Քվենթին Լ. Քուքը՝ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից, 
կդիմի ուղերձով Ռուսաստանի, Վրաստանի և Հայաստանի 
անդամներին և նրանց ընկերներին հոկտեմբերի 25-ին, 
ժամը՝ 19:30 (GMT+4):

հայերեն:

Elder Quentin L. Cook from the Quorum of the Twelve will address members and friends in Russia, Georgia and Armenia on October 25th at 19:30 (GMT+4).

Watch in English: