Տարածքի ղեկավարության հաղորդագրություն

Միջնորդի առաքելությունը

Քրիստոսը «աւելի լաւ ուխտի միջնորդ է»: Այդ ուխտը թույլ է տալիս բավարարել արդարության պահանջները և ողորմածության պահանջները: 

Misja mediatora
Երեց Ռոզվելտ Տեյշեյրա, Կաբո Վերդե
Երեց Ռոզվելտ Տեյշեյրա, Կաբո Վերդե Տարածք Յոթանասուն

«Միջնորդ» բառը ծագում է լատիներենից և նշանակում է հաշտարար, բարեխոս:

Մեր մահկանացու կյանքում լինում են դեպքեր, օրինակ՝ բիզնեսում, տուն և մեքենա գնելիս կամ վարձելիս, և նաև հակասությունների ժամանակ, երբ մենք միջնորդի կարիք ենք ունենում:

Միջնորդության գործընթացում հաջողակ լինելու համար միջնորդը պետք է լինի չեզոք, արդար, անկողմնակալ և պետք է ապահովի, որ ներգրավված կողմերից ոչ մեկի իրավունքները չխախտվեն:

Որպես երջանկության ծրագրի մաս՝ Տերը մեզ համար երկրային կյանք է ապահովել: Մեր ծնունդը նախկինում կատարած մեր ընտրության արդյունքն է և շատ կարևոր քայլ է մեր հավերժական առաջընթացում:

Ժամանակով սահմանափակված մեր մահկանացու կյանքը կարճ է և ամեն անցնող օրվա հետ ավելի է կարճանում: Եվ այնուամենայնիվ, այն էական է մեր փրկության համար, քանի որ մեզ թույլ է տալիս կատարել ամենօրյա ընտրություններ, որոնք կա՛մ կարող են մեզ ավելի մոտեցնել մեր Երկնային Հորը, կա՛մ ավելի հեռացնել Նրանից:

Բենիամին թագավորից մենք սովորում ենք, որ «բնական մարդն Աստծո մի թշնամի է, և եղել է Ադամի անկումից ի վեր և կլինի հավիտյանս հավիտենից (…), մինչև նա չենթարկվի Սուրբ Հոգու հորդորներին» (Մոսիա 3.19): Միայն մեր ջանքերով, մեր մարմնական բնույթով և առանց օգնության մենք չենք կարող հասնել այս կյանքի նպատակին:

Król Beniamin

Մեզ անընդհատ ձգում են երկու հակադիր ուժեր, որոնցից մեկը հրապուրում է մեզ բարիք գործել, մյուսը հրապուրում է չարիք գործել: «Ուստի, Տեր Աստված տվեց մարդուն, որ նա գործի ինքնուրույն: Ուստի, մարդը չէր կարող գործել ինքնուրույն, մինչև որ չհրապուրվեր մեկի կամ մյուսի կողմից» (2 Նեփի 2.16):

Տերը հրաշալի գիտի այս մահկանացու կյանքի մարտահրավերները: Նա գիտի մեր թույլ և ուժեղ կողմերը, գիտի, որ ընտրության այս գործընթացում մենք սխալվելու ենք, և դրա համար էլ միջնորդ է տրամադրել մեզ։

«Որովհետեւ [միայն] (...) մէկ Աստուած կայ, եւ մէկ միջնորդ Աստուծոյ եւ մարդկանց մէջ» (Ա Տիմոթեոս 2.5): Այդ միջնորդը Հիսուս Քրիստոսն է, Նա Հոր հետ կապած մեր ուխտերի միջնորդն է: Նրա միջոցով է, որ մենք գալիս ենք մեր Երկնային Հոր մոտ:

Քրիստոսը «աւելի լաւ ուխտի միջնորդ է» (Եբրայեցիս 8.6): Այդ ուխտը թույլ է տալիս բավարարել արդարության պահանջները և ողորմածության պահանջները:

 Հիսուս Քրիստոսի քավության շնորհիվ, ով բարեխոսեց մեր մեղքերի համար, մենք հնարավորություն ունենք ապաշխարելու և կատարելու ուխտի բոլոր պահանջները: Նա հնարավոր դարձրեց այդ գործարքը:

Իր անսահման իմաստությամբ Մեր Տերը մեզ տվել է մեկ օր՝ բաժանված 24 ժամի. ամեն օրը նոր օր է, նոր հնարավորություն և վերածնունդ:

Ամեն օրվա վերջում ենք կարող ենք խորհել մեր գործողությունների շուրջ, խոնարհ աղոթքով կարող ենք Տիրոջը հանձնել մեր ամենօրյա ջանքերը, մեր մարտահրավերները, շնորհակալություն հայտնել և խնդրել նրա օգնությունը նոր օրվա համար: Ամեն օր վերածնունդ է, և մենք նոր հնարավորություն ունենք ընտրելու ճիշտը ու մի փոքր ավելի լավը լինելու, քան նախորդ օրը:


Ի՜նչ հրաշալի օրհնություն է իմանալ և զգալ, որ անկեղծ ապաշխարության միջոցով մենք կարող ենք ազատվել մեր մեղքերից:


Jezusa Chrystusa

Բացի մեր Վարդապետ Հիսուս Քրիստոսից՝ մեր հավերժական Գերագույն Միջնորդից, Տերը գիտի, որ որպես ծրագրի մաս, մեր կյանքում կլինեն պահեր, երբ մենք կարիք կունենանք այլ միջնորդների, ովքեր մեր կողքին կլինեն: Ուստի, Նա վերականգնեց Իր եկեղեցին այս վերջին օրերին՝ մարգարեների և առաքյալների հիմքի վրա, ովքեր կրում են քահանայության բոլոր բանալիները, ինչպես նաև տեղի ղեկավարների, որպեսզի օգնեն մեզ:

Նախ և առաջ, ես գիտեմ, որ մեր ամենամեծ միջնորդը մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսն է: Ի՜նչ հրաշալի օրհնություն է իմանալ և զգալ, որ անկեղծ ապաշխարության միջոցով մենք կարող ենք ազատվել մեր մեղքերից:

Ես գիտեմ, որ նույնիսկ եթե ամեն ինչ ձախողվի մեր կյանքում, նույնիսկ եթե անարդար վարվեն մեզ հետ կամ հալածեն ու դատապարտեն մահվան, մեր միջնորդ Հիսուս Քրիստոսը չի ձախողի: Ես լիովին վստահում եմ նրան: Ես գիտեմ, որ նա կապահովի և կերաշխավորի, որ մեր բոլոր իրավունքները, օրհնություններն ու արտոնությունները վերջում պահպանվեն, և մենք հաղթենք: Հիսուս Քրիստոսի անունով: Ամեն։