Բարօրության և ինքնապահովման ռեսուրսներ

«Ես եկայ որ կեանք ունենան, եւ էլ աւելի ունենան» (Հովհաննես 10․10)