Տարածաշրջանի ղեկավարության ուղերձ

Այն ժամանակ դու լսի՛ր երկնքում

«Տաճարների շինարարությունը և պահպանումը կարող է չփոխել ձեր կյանքը, բայց տաճարում անցկացրած ձեր ժամանակն, անշուշտ, կարող է փոխել ձեր կյանքը»

Այն ժամանակ դու լսի՛ր երկնքում
Երեց Էմանուել Պետրիգնանի, Իտալիա
Երեց Էմանուել Պետրիգնանի, Իտալիա Տարածքային Յոթանասունական

Ամենաթանկ պարգևներից մեկը, որով ծնողներս կիսվել են ինձ հետ իմ մանկության տարիներին, նրանց սերն էր տաճարի հանդեպ: Տիրոջ տանը երկրպագելու նրանց ցանկությունը մշտական էր և երբեք չէր սասանվում, չնայած ամենամոտ տաճարը շատ հեռու էր և ծախսերը մեծ էին:

80-ականների վերջին Բեռնի (Շվեյցարիա) տաճարի վերանորոգման ժամանակ մեր ընտանիքը մեկնեց Ֆրանկֆուրտ, Գերմանիա: Ես դեռ հստակ հիշում եմ այն օրը, երբ մենք հասանք տաճար: Ես ընդամենը ինը տարեկան էի, ու թեև ես ու եղբայրս բազմիցս ուղեկցել էինք մեր ծնողներին տաճար, այդ փորձառությունը անմոռանալի էր ինձ համար: Երբ մենք մտանք այցելուների հյուրատան ընդունարան, ես զգացի ուրախության և պատկանելության զգացում, որը նախկինում երբեք չէի ունեցել: Հիշում եմ, որ նստած էի այնտեղ և տոգորված էի սիրո մի այնպիսի զգացումով, որն առաջին անգամ ունեցա: Հիշում եմ, որ մայրս բացատրում էր, որ այդ զգացմունքները տրվել են Տիրոջ Հոգու կողմից, որը վկայում էր ինձ, որ ես Իր սուրբ տանն եմ: Թեև այն ժամանակ ես դա լիովին չէի հասկանում, սակայն ինձ համար պարզ էր, որ այն, ինչ ես զգում էի, անձնական պարգև էր Տիրոջ կողմից:

Solomon Temple

Ք.ա. 10-րդ դարում՝ շատ սերունդներից հետո, Իսրայելի ժողովուրդը վերջապես կառուցեց Տիրոջ տաճարը: Թագավորների գրքում արձանագրված է Սողոմոն թագավորի կողմից մատուցված նվիրագործման աղոթքը։ Թագավորը հավաքել էր ժողովրդին՝ նվիրագործման արարողություն և խնջույք մատուցելու Տիրոջը։ Ուխտի տապանակը «սրբությունների սրբության մեջ» (1) դնելուց հետո ամպ իջավ տաճարի վրա, և «Տիրոջ փառքը լցրեց Տիրոջ տունը» (2): Ինչպես անապատում ճամփորդող իրենց հայրերին, Տերն Իր ներկայությամբ հստակ հայտնվում էր Իր ժողովրդին տաճարում (3): Տերը տարբերություն չէր դրել գործվածքից պատրաստված ժամանակավոր խորանի և քարից պատրաստված թանկարժեք խորանի միջև. երկուսն էլ ընդունվեցին Նրա կողմից, քանի որ ներկայացնում էին լավագույն զոհաբերությունը, որ մարդիկ պետք է մատուցեին այդ ժամանակ:

Zollikofen Temple

Որպես նվիրագործման աղոթքի մաս՝ Սողոմոն թագավորը մի քանի անգամ աղաչում է՝ «լսի՛ր այս պաղատանքն ու աղոթքը, որ քո ծառան այսօր մատուցում է» (4), նաև աղերսում է լսել Իր ժողովրդին, երբ նրանք ապաշխարեն և դառնան դեպի Իր տունը: Աղոթելիս Սողոմոնը հասկանում է, որ տաճարը օրհնում է ոչ միայն ժողովուրդներին և ազգերին, այլև հատկապես անհատներին և ընտանիքներին, և հետևաբար հավելում է. «Երբ Իսրայելի քո ամբողջ ժողովրդից որևէ մարդ, ով էլ որ լինի, գա աղոթք և աղերսանք մատուցելու, և ամեն մարդ, որ իր սրտի ցավը գիտի, իր ձեռքերը տարածի դեպի այս տունը, այն ժամանակ դու լսի՛ր երկնքում՝ քո բնակվելու տեղում, ների՛ր ու կատարի՛ր և այդ մարդուն տո՛ւր ըստ իր բոլոր ճանապարհների, քանի որ գիտես նրա սիրտը» (5):

Frankfurt Temple

Տարիների ընթացքում անձնական ուրախությունն ու սերը, որ ես զգացի այդ օրը Ֆրանկֆուրտում, մեծացավ՝ դառնալով մեր Երկնային Հոր մասին գիտելիք և ավելի մեծ հասկացողություն, և ինձ տվեց Նրա սերն ու անձնական խորհուրդը զգալու օրհնությունը: Տաճարում ես հասկացել եմ, որ Տերը գիտի «իմ սրտի ցավը», և լսում է ինձ, երբ ես հավատքով գնում եմ տաճար: Մեկ այլ բան, որ ես սովորել եմ, այն է, որ տաճարում Քրիստոսի հետ անձնական հարաբերություններ կառուցելը և նրա մասին գիտելիքը պահանջում են զոհաբերություն, հավատք և ցանկություն: Երեց Բեդնարի խոսքերով. «Տարբերություն կա եկեղեցի հաճախող, տասանորդ վճարող անդամների միջև, որոնք երբեմն շտապում են տաճար՝ նիստին մասնակցելու համար, և այն անդամների միջև, որոնք հավատարմորեն և հետևողականորեն երկրպագում են տաճարում» (6):

Նախագահ Նելսոնը նաև հավելել է. «Տաճարների շինարարությունը և պահպանումը կարող է չփոխել ձեր կյանքը, բայց տաճարում անցկացրած ձեր ժամանակն, անշուշտ, կարող է փոխել ձեր կյանքը» (7): Թող որ մենք բոլորս բացահայտենք Նրա սուրբ տանը երկրպագելու ուրախությունը, որտեղ Աստված գիտի «մեր սրտի ցավը» (5) և կլսի մեր աղերսները (4):


1. Գ Թագավորների 8.6
2. Գ Թագավորների 8.10-11
3. Ելք 33.7-11
4. Գ Թագավորների 8.28-30
5. Գ Թագավորների 8.38-40
6. Honorably Hold a Name and Standing, General Conference April 2009
7. Դառնալ օրինակելի Վերջին Օրերի Սրբեր, Գերագույն համաժողով, հոկտեմբեր 2018