Տարածաշրջանի ղեկավարության ուղերձ 

Ինչու ուխտերը 

Abraham prays kneeling
Elder Jack N. Gerard, United States
Երեց Ջեք Ն. Ջերարդ, Միացյալ Նահանգներ Եվրոպայի Կենտրոնական Տարածաշրջանի Նախագահություն, երկրորդ խորհրդական

Նախաերկրային աշխարհում մեր Երկնային Հայրը Հիսուս Քրիստոսի քավության միջոցով տրամադրեց ծրագիր, որով մենք կարող ենք վերադառնալ Նրա ներկայություն: Մեզ տուն տանող ճանապարհը հաճախ կոչվում է ուխտի ուղի, քանի որ այն հստակեցնում է մեր վերադարձի ժամկետներն ու պայմանները: Ուխտը սուրբ պայմանագիր է Աստծո և անձի կամ մարդկանց խմբի միջև: Աստված սահմանում է հատուկ պայմաններ, և Նա խոստանում է օրհնել մեզ, երբ մենք հնազանդվենք այդ պայմաններին (1): Նախագահ Նելսոնն ուսուցանել է. «Փրկչին հետևելու ձեր հանձնառությունը՝ Նրա հետ ուխտեր կապելով և այնուհետև այդ ուխտերը պահելով, դուռ կբացի յուրաքանչյուր հոգևոր օրհնության և արտոնության համար, որը հասանելի է տղամարդկանց, կանանց և երեխաներին ամենուր» (2):  

Տերը հայտնել է Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին. «Կա մի օրենք, որն անդառնալիորեն որոշված է երկնքում՝ այս աշխարհի հիմքերից առաջ, և որի վրա հիմնված են բոլոր կանխորոշված օրհնությունները: Եվ եթե մենք ինչ-որ օրհնություն ենք ստանում Աստծուց, դա այն օրենքին հնազանդվելով է, որի վրա հիմնված է այն» (3): Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնը հիշեցնում է մեզ. «Ուխտերը, որոնք Աստված առաջարկում է Իր զավակներին, իրականացնում են ավելին, քան մեզ առաջնորդելը: Դրանք մեզ կապում են Նրա հետ, իսկ կապված լինելով Նրա հետ, մենք կարող ենք հաղթահարել բոլոր բաները» (4): Տերը մեզ խոստացել է, որ Ինքը կապված է, երբ մենք անում ենք այն, ինչ Ինքն է ասում, «բայց երբ դուք չեք անում այն, ինչ ես ասում եմ, դուք խոստում չունեք» (5):  

Ժամանակի ընթացքում Աստված ուխտեր է կապել իր ժողովրդի հետ: Մենք գիտենք, որ Տերն ուխտ է կապել Ադամի և Եվայի, նրանցից հետո մարգարեների և շատ ուրիշների հետ: Մեր օրերում մենք հաճախ ենք խոսում այն ուխտի մասին, որն Աստված կապեց Աբրահամի հետ և կոչվում է Աբրահամյան ուխտ: Աստված խոստացավ օրհնել Աբրահամին և նրա սերունդներին «Ավետարանի օրհնություններով, որոնք փրկության, այսինքն՝ հավիտենական կյանքի օրհնություններն են» (6):  

Մենք՝ որպես Աբրահամյան ուխտի ժառանգորդներ, պարտավոր ենք տանել ավետարանը երկրի բոլոր մարդկանց, հրավիրել ուրիշներին գալ Քրիստոսի մոտ և կապված լինել Նրա հետ: Ուրիշներին Քրիստոս մոտ բերելը հրավեր է՝ մտնելու ուխտի ուղին, բացելու դուռը «մկրտության ուխտի միջոցով ամեն օրհնության» և, ի վերջո, ստանալու Աստծո բոլոր պարգևներից մեծագույնը՝ հավերժական կյանքի պարգևը (7): 

Այն օրհնությունները, որոնք Աստված խոստացել էր Աբրահամին և նրա սերունդներին վերջին օրերի մեծ հավաքի վերաբերյալ, կատարվում են մեր օրերում: Նախագահ Նելսոնը հայտարարել է. «Այդ հավաքն ամենակարևոր գործն է, որն այսօր տեղի է ունենում Երկրի վրա։ Ոչինչ չի կարելի համեմատել այդ գործի մեծության, կարևորության և վսեմության հետ»: «Ամեն անգամ, երբ ինչ-որ բան եք անում վարագույրի երկու կողմերում գտնող որևէ մեկին օգնելու համար, մեկ քայլ առաջ եք գնում Աստծո հետ ուխտեր կապելու և նրանց մկրտության ու տաճարային կարևոր արարողությունների ուղղությամբ և օգնում եք հավաքել Իսրայելը։ Դա այդքան պարզ է» (8):  

Ամեն շաբաթ մեզ հնարավորություն է տրվում խորհելու Աստծո հետ մեր կապած ուխտերի մասին: Երբ մենք արժանավորությամբ ընդունում ենք հաղորդությունը, մենք կրկին խոստանում և ձգտում ենք միշտ հիշել Հիսուս Քրիստոսին և վերցնել Նրա անունը մեզ վրա: Երբ մենք պահենք Նրա պատվիրանները, միշտ կունենանք Նրա հոգին մեզ հետ (9): Աստծո հետ մեր ուխտի փոխհարաբերությունների շնորհիվ է, որ մենք ճանաչում ենք Նրան և պատրաստվում վերադառնալ տուն՝ ստանալու Աստծո բոլոր պարգևներից մեծագույնը: «Այս է հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն քեզ իբրև միակ ճշմարիտ Աստծու և նրան, որին ուղարկել ես՝ Հիսուս Քրիստոսին» (10):  


  1. Ավետարանի գրադարան, Թեմաների ուղեցույց 

  1. Ռասսել Մ. Նելսոն, «Միասին առաջ ընթանալով», Լիահոնա ապրիլ 2018, 7 

  1. Վարդապետություն և Ուխտեր 130.20-21 

  1. Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն, «Ինչո՞ւ մնալ ուխտի արահետի վրա», Գերագույն համաժողով ապրիլ 2021 

  1. Վարդապետություն և Ուխտեր 82.10 

  1. Աբրահամ 2.9-11 

  1. Վարդապետություն և Ուխտեր 14.7 

  1. Ռասսել Մ. Նելսոն, «Իսրայելի հույսը», Երիտասարդների համաշխարհային հոգևոր հավաք հունիսի 3, 2018 

  1. Վարդապետություն և Ուխտեր 20.77, 79 

  1. Հովհաննես 17.3